Zomaar een dag
Catechese door de week in Delft
Hoe en wat

Maandag Immanuëlkerk
-
12 – 15 jarigen
-
16 jaar en ouder
 
Informatie:
Ds. David Knibbe
Tel. 285 2099
 
- Dinsdag Hofkerk
-
2 – 17 jarigen
 
Informatie:
Ds. Hein Vaartjes
Tel. 2618925
 
- Woensdag Vierhovenkerk
- 12 – 14 jarigen
- Donderdag Vierhovenkerk
- belijdeniscatechese
 
Informatie:
Ds. Jurjen Fennema
Tel. 2855055
Op zondag is er catechisatie van 19.00 – 20.00 uur in De Wipmolen,
op dinsdag van 09.30 – 10.30 uur in de Immanuëlkerk,
op woensdag van 19.30 – 20.30 uur in de Immanuëlkerk en
op donderdag van 16.30 – 17.30 uur eveneens in de Immanuëlkerk.
Zomaar een dag
Kleine kerk in de grote wereld
ZWO Informatie:
Piet Kalkman
Tel. 2570070
In de Delftse ZWO-commissie (commissie voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) heeft elke wijkgemeente één of meer vertegenwoordigers. De commissie vergadert eenmaal per maand in de Ontmoetingskerk, onder leiding van ds. Vaartjes. De commissie zet de lijnen uit voor de zondagen voor het Werelddiaconaat. In samenwerking met de diakenen en de voorganger wordt dan gezocht naar een passende liturgie. Ook worden er  door de Wereldwinkel producten uit de Derde Wereld verkocht.
Voorlichting is een belangrijk item voor de ZWO-commissie. Zij publiceert daarom regelmatig in de Kerkenkrant. De zendingskalender is eveneens een activiteit van de commissie. Men kan hiervoor jaarlijks inschrijven in de hal van de kerk, waarna de kalender later bij u wordt thuisbezorgd.  Daarnaast is ook de "paasgroeten-actie" een initiatief van de commissie.
Zomaar een dag
Pak op die draad 
Informatie:
Mw. C. van der Tas

Tel. 2142382 

Dit initiatief is vanuit de Immanuëlkerk verspreid over heel Delft. Vele “breisters”  vervaardigen sokken, truitjes, vesten, mutsen, dekentjes en nog veel meer.
Maar er zijn ook dames die de naaimachine laten snorren. Altijd voor een goed doel.
 
Zomaar een dag
Stille, maar noodzakelijke krachten 
Kosterscommissie
 
Hoe en wat
- kosters
-
in alle gevallen dat het nodig is
 
Informatie:
Anneke van den Hoek
Tel. 2570966 
Het meest belangrijke werk van de leden van de kosterscommissie is om ervoor te zorgen dat de zondagse erediensten soepel verlopen. Dit vraagt de nodige tijd en moeite maar wordt graag en op vrijwillige basis gedaan. Elke zondag wordt in het kerkgebouw gezorgd dat alles wordt klaargezet of aangepast zodat alles “op rolletjes loopt”.
Ook op de overige dagen van de week zijn de commissieleden actief als er in het gebouw kerkelijke activiteiten zijn; in de huiskamer, de grote zaal of een van de andere ruimtes.
Voorbereidingen treffen, mensen ontvangen en het zorgen voor koffie, thee; soms zelfs veel meer.
Bij speciale gelegenheden (viering van een gouden bruiloft van gemeenteleden bijvoorbeeld) wordt wel voor een flink gezelschap de lunch verzorgd. Daarnaast is bij elk verhuur van een van de zalen iemand van de kosterscommissie aanwezig om als gastheer of gastvrouw op te treden.
 
De coördinatie van verhuur en het reserveren van de (kerk)ruimte(n) wordt gedaan door Marianne van bruggen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Zij is tevens beschikbaar voor het geven van de nodige informatie.
Zij is bereikbaar op E-mailadres: beheerIMK@gkvdelft.nl
Zomaar een dag
Postzegels en Ansichtkaarten
Postzegels en Ansichtkaarten
 
Hoe en wat
inleveren in bakken in de hal van de Immanuëlkerk
 
Informatie:
Dhr. Karlas
Tel. 2571830
Postzegels en ansichtkaarten zijn heel erg welkom. De opbrengst hiervan is voor de zending van de Protestantse Kerken.
U bent altijd welkom voor het inleveren van kaarten en postzegels. Ons adres is: St. Aldegondestraat 24 te Delft. U kunt deze ook inleveren in de bakken in de hal van de Immanuëlkerk.
Zomaar een dag
Wijkkas  

Wijkkas wijkgemeente Immanuël

informatie:
Gré Koole
Tel. 2568940
 
Giro 430691
T.n.v. Wijkkas
wijkgemeente Immanuël,

Delft

Het koffiedrinken op zondagmorgen na de kerkdienst, de bloemengroep, de bloemschikkingen op feestdagen, de kosten voor de kindernevendienst en basiscatechese, de bijdrage voor de cantorij en koren die medewerking verlenen in de zangdiensten, dit alles (en nog veel meer) wordt betaald uit de wijkkas.
De wijkkas wordt weliswaar regelmatig bijgevuld door collectes (eenmaal per maand in de morgendienst), de collecteopbrengsten lopen echter terug. Belangrijk zijn daarom de giften van gemeenteleden. Daardoor kan het alledaagse leven rondom de wijkgemeente Immanuël doorgang vinden!
 
Zomaar een dag
Feliciteren en uitdelen 
 Verjaardagsfonds
 
Hoe en wat
- verjaardagsfonds
- als men jarig is
 
informatie:
Mw. C. van Sluis

Tel. 2510122

Iedereen is gedurende zijn leven op elke dag van de week wel eens jarig. En op welke dag dit ook is, men kan bezoek verwachten. Bezoek met een felicitatiekaartje en de hartelijke felicitaties namens de kerk. Zoals het op een verjaardag betaamt, wordt er dan verwacht dat men ook een klein beetje uitdeelt. Van het geld dat op deze manier binnenkomt worden eerst de nieuwe kaarten betaald. Het restant wordt gebruikt voor kleine verbeteringen aan de kerkgebouwen en/of het interieur. Jaarlijks brengt het verjaardagsfonds, in onze wijkgemeente tussen de €500,-- en €600,-- op.
 
Zomaar een dag
Stadsdiaconaat: zorg voor elkaar 
Stadsdiaconaat

Hoe en wat

- praktische diaconie
- zoveel en vaak men maar wil
 
 
Informatie:
de diakenen
"Wie wil eens per week langskomen om de eenzaamheid te verdrijven."  Met zulke verzoeken wordt het stadsdiaconaat steeds vaker geconfronteerd. In taakgroepen probeert het de nood onder stadgenoten te lenigen door middel van praktische dienstverlening. Zo worden eenzamen bezocht, rolstoelgebruikers naar de markt gereden, slechtzienden voorgelezen, er wordt geklust en opgepast bij mensen die een "commerciële" klusser of oppas niet kunnen betalen. Voorheen heette deze vorm van diaconie het interkerkelijk jongerendiaconaat, 25 jaar geleden ontstaan als initiatief van jongeren uit verschillende kerken. Maar omdat er steeds meer mensen bij betrokken raakte is  de naam veranderd in "stadsdiaconaat". Iedereen die zich aangesproken voelt door deze vormen van zorg voor elkaar, of er misschien een beroep op wil doen, kan contact opnemen.

De Gereformeerde kerk van Delft wordt vertegenwoordigd in het stadsdiaconaat door één diaken. 

Zomaar een dag
Wijkdiaconie

Diaconie

Informatie:

Jaap van Duijn
(Voorzitter)
Tel. 2124633
 
Diakenen (dienaren) treden in en namens de gemeente op voor de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in kerk en wereld. Dat betekent vooral het geven van praktische hulp aan gemeenteleden en aan anderen die dat nodig hebben, denk daarbij aan uitvoeren van hand- en spandiensten, zorgen voor financiële ondersteuning, realiseren van voorzieningen, geven van begeleiding en adviezen. De wijkdiaconie werkt aan het toerusten van de wijkgemeente tot het vervullen van de diaconale roeping.
 
Tevens verzorgen de diakenen samen met predikant en ouderlingen, de bediening van het Heilig Avondmaal. De maandagmiddag na de zondag waarop het Heilig Avondmaal in de Immanuëlkerk is gevierd, vindt ook in de Burgerhof deze viering plaats. In de Bieslandhof wordt twee maal per jaar het Heilig Avondmaal gevierd, mede onder verantwoording van de Hervormde wijkgemeente Binnenstad/Vrijenban.

De diakenen hebben niet meer een eigen “wijk” maar worden naar behoefte algemeen ingezet.

Zomaar een dag
Johanniter Hulpverlening Delft
Johanniter Hulpverlening
 
Informatie:
Peter Beuman
Tel. 2122642
of
Tel. 2120738
(Hofkerk)
 
De Johanniter Hulpverlening is er voor mensen, die behoefte hebben aan contact en praktische hulp in huis. Dit kan eenmalig zijn, voor kortere of langere tijd.
Onze vrijwilligers helpen graag door:
·         Met u te wandelen of boodschappen te doen.
·         U te begeleiden naar de dokter, polikliniek of bibliotheek.
·         Allerlei klusjes in huis of tuin op te knappen.
 
Ook kunnen wij altijd nieuwe vrijwilligers/sters gebruiken. Heeft een beetje vrije tijd over en wilt u die wel inzetten om uw medemens een handje te helpen? Meld u dan aan bij onze contactpersoon.
De Johanniter Hulpgroep Delft is een project van de gezamenlijke diaconieën in Delft. 
Zomaar een dag
Preekvoorbereiding
Preekvoorbereidings-groep 
 
 
Informatie:
Ds. David Knibbe

Tel. 2852099 

Op een nader af te spreken avond bereidt een groepje gemeenteleden de kerkdienst voor samen met Ds. David Knibbe.
Wat vinden wij in een bepaald gedeelte uit de bijbel en wat leggen wij er uit onze wereld naast?
Deze gesprekken vormen voor de voorganger een welkome voedingsbodem, waarop de dienst kan groeien.
Iedereen kan aan deze avonden meedoen.
Welkom !!
 
Zomaar een dag
De Eredienstcommissie 
Eredienstcommissie

Hoe en wat

- denktank voor de eredienst
- klankbord voor de predikant
Informatie:

Teuni Stolk 2143528

of

Mirjam Bulthuis 2135160 

De eredienstcommissie is er om de diensten op zondag levendig te houden. Ze is er ook om de basis te verbreden en de kerkenraad te ontlasten. Zij houdt zich samen met predikant bezig met de diensten op zondag en ze geeft ook reacties en feedback, zodat de voorganger des te beter zijn werk kan doen.
De vergaderingen vinden plaats op een willekeurige avond van zeven uur tot acht uur, uiterlijk halfnegen. Drie vaste punten staan centraal: bezinning, terugblik op de gehouden diensten en vooruitblik op de komende diensten. Tijdens de bezinning worden elementen van de liturgie uit heden en verleden opgehaald, zodat we er nu iets aan kunnen hebben. We doen het samen met veel plezier.
 
Zomaar een dag
Kerken groep Amnesty International 

Amnesty International 

 
Informatie:
Herman de Wolff
Tel. 2143690
 
In Delft bestaan vier plaatselijke groepen van Amnesty International. De groepen leveren elk een bijdrage aan het mensenrechtenwerk. Soms wordt ook gezamenlijk opgetrokken, bijvoorbeeld bij jaarlijkse acties (10 december, de dag van de mensenrechten; de rozenactie; de kranslegging op 4 mei).
De oecumenische kerkengroep is een van de Delftse groepen. Er zijn 12 wijkgemeenten in vertegenwoordigd. Belangrijkste activiteit is de leden van de aangesloten wijkgemeenten in de gelegenheid te stellen en te stimuleren om brieven, waarin tegen schending van mensenrechten wordt geprotesteerd, te schrijven of te ondertekenen.
Het schrijven van (veel) brieven is nog steeds een belangrijk middel om autoriteiten te vermurwen. Soms hebben brieven direct succes, en wordt iemand vrijgelaten, vaak ook indirect omdat de behandeling van een gevangene verbetert en de autoriteiten voorzichtiger worden.
Een andere activiteit van de kerkengroep is geregeld in de Delftse kerkbladen te publiceren over zaken rond mensenrechten. Op bescheiden wijze wordt verder meegedaan aan fondswerving ten behoeve van Amnesty International.
In de wijkgemeente Immanuël vragen wij u elke eerste zondag in de maand om mee te doen aan een schrijfactie.
 
Stuur me een brief
geef me een uitzicht
 
maak me een mantel
schrijf me een gedicht
 
breek me een steen
maak me een poort
 
stuur me een ster
geef me een woord
 
bouw me een cel
met vier wanden licht
 
schenk me de vrijheid
van jouw gezicht
 
Anoniem, Libië